Takstene har ikke holdt tritt med kostnadene

Dato: 07.03.2016

Kostnadene kraftig underkompensert i 2007-2014.

Klinikkenes kostnader ble kraftig underkompensert i takstforhandlingene mellom NFF og Staten/KS i perioden 2007-2014. Inntekts- og kostnadsundersøkelse dokumenterer viktigheten av de krav som er fremmet av NMF etter at vi ble formell forhandlingspart i 2014. 

Inntekts- og kostnadsundersøkelsen for inntektsåret 2014 viser at klinikkenes kostnader steg med 103 prosent i perioden 2007-2014. Konsumprisindeksen for husholdningsvarer (KPI), som de tidligere forhandlingspartene har lagt til grunn for å kompensere terapeutenes kostnader, økte i samme periode med 15,7 prosent. Det betyr at klinikkenes kostnader ikke har vært i nærheten av å bli kompensert gjennom takstforhandlingene. Da Norsk Manuellterapeutforening trådte inn som part i takstforhandlingene i 2014 påpekte vi at tradisjonen med å legge KPI til grunn for kostnadsveksten i klinikkene ikke var holdbar. I vårt takstkrav til staten i 2014 påpekte vi at:

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. I en manuellterapipraksis vil de ulike produktene være svært annerledes vektet enn i en privathusholdning. Mat, sko, klær, fornøyelser osv. er f.eks. viktige varer og tjenester i private husholdninger, men ikke i manuellterapipraksisen. Her vil leie/utgifter til lokaler og lønn til ansatte (helsesekretær, rengjøringspersonale) typisk utgjøre størstedelen av kostnadene. Disse kostnadene har hatt en annerledes utvikling enn KPI. Økning i husleie i 2010-2013 har systematisk ligget over økningen KPI.

I 2015 fikk vi gehør for et krav om at det skulle gjennomføres en kostnadsundersøkelse blant fysioterapeuter og manuellterapeuter for å se om takstene holder tritt med kostnadene i praksisene.  Staten ønsket da at det samtidig skulle gjennomføres en inntektsundersøkelse. Det ble derfor enighet mellom partene at det skulle gjennomføres en samlet inntekts- og kostnadsundersøkelse for inntekståret 2014. Forrige gang en slik undersøkelse ble gjort, var i 2007. 

Representativt
Analysefirmaet Deloitte fikk oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen. Totalt 3 357 terapeuter ble invitert til å delta. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden august–oktober 2015, og gjaldt inntektsåret 2014. Cirka 20 prosent sendte inn utfylte skjemaer. Selv om svarprosenten var lav, mener analysefirmaet at respondentene er representative for gruppen.  

Kraftig kostnadsøkning
Som NMF hevdet, viser undersøkelsen at kostnadsutviklingen i klinikkene har vært langt høyere enn økningen av KPI. De største utgiftspostene er lønn til hjelpepersonell og lokalleie. Den konkluderer med at «utviklingen i konsumprisindeksen ikke alene forklarer utviklingen i driftskostnader fra IKU.» (se tabell 7).

Krever kompensasjon for etterslep
– Undersøkelsen bekrefter at konsumprisindeksen for husholdningene er uegnet som grunnlag for å beregne kostnadsøkningen i klinikkene. Referansen til KPI har over tid ført til en signifikant underkompensasjon av manuellterapeuters faktiske kostnader. På bakgrunn av undersøkelsen vil NMF gjenta og forsterke sitt krav om en realistisk kompensasjon for kostnadsutviklingen i forbindelse med kommende takstforhandlinger, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Han sier at det er bedrøvelig at statens opprinnelige forhandlingsmotpart tidligere har godtatt KPI som mål på kostnadsutviklingen i klinikkene.

– Den kraftige underfinansieringen av kostnadene har bidratt til å forringe kvaliteten både på fysioterapi- og manuellterapitjenesten. Mange fysioterapeuter og manuellterapeuter fortjener ros for allikevel å ha tatt nødvendige investeringer for å skape moderne klinikker med helsenett, ansatte og skikkelige lokaler, men det er nå helt påkrevet at også Staten/KS bidrar til at en ønsket modernisering av klinikkene blir økonomisk forsvarlig. 

Lehne håper at alle de tre foreningene som nå er parter i takstforhandlingene, kan stå samlet om et krav om at kostnadsetterslepet kompenseres.

 Last ned Inntekts- og kostnadsundersøkelse for driftsåret 2014, Deloitte