Dette er nytt i ASA 4313

Dato: 21.12.2016

Ny ASA 4313 tar til å gjelde fra 1.1.2017. 

ASA 4313 er en rammeavtale mellom KS og yrkesorganisasjonene NMF, NFF og PFF som regulerer avtaleterapeuters virksomhet. Her er en oversikt over hva som er nytt i den nye rammeavtalen: 

Kap. 1. Generelt 

Den nye avtalen gjelder fra nyttår og to år framover, til 31.12.2018. 

Likestilling av organisasjoner 

NFFs særstilling i avtalen er opphevet. NMF, PFF og NFF er nå likestilte organisasjoner på alle punkter i avtalen. 

Oppjustering av deltidshjemler

KS støtter målet om samsvar mellom driftsavtale og reelt praksisomfang. Det er tatt inn en ny formulering under punkt 1.3 som pålegger kommunen å vurdere omfanget av deltidshjemler ut fra kommunens behov for fysioterapitjenester. Selv om ikke automatisk oppjustering ble oppnådd slik vi krevde, kan deltidsterapeuter og NMFs lokale tillitsvalgte nå vise til den nye avtaleformuleringen når de møter kommunene. Formuleringen må også ses i sammenheng med den forpliktelse som allerede ligger i takstforskriften om at det som hovedregel skal lyses ut fulle hjemler, og i alle fall ikke under 50 prosent.

Kap. 2. Selskapsavtaler

KS krevde at ordningen med selskapsavtaler skulle opphøre allerede fra 1.1.2017. Dette ble støttet av NFF. NMF mente at avvikling av ordningen ikke kunne skje på kort varsel og uten konsekvensutredning. Det ble dermed tatt inn i avtalen at etter 1. januar 2018 vil bare nye individuelle driftsavtaler bli tillatt opprettet. Eksisterende selskapsavtaler vil fremdeles bestå.

Avtalen er ikke til hinder for at terapeuten kan organisere sin virksomhet i ulike selskapsformer, dette er kommunen uvedkommende. 

Kap. 5. Orientering, kontaktperson og samarbeidsutvalg

Kontaktperson

Tidligere skulle informasjon fra kommunen gå gjennom NFFs kontaktperson. Som følge av at NFFs særstilling nå er opphevet, kan kontaktperson nå velges blant medlemmer av NMF, PFF eller NFF. 

Samarbeidsutvalg

Representanter for de NMF, NFF og PFF skal inviteres til å være med i kommunens samarbeidsutvalg. 

Informasjon til publikum

Et nytt punkt som pålegger kommunen å informere befolkningen om hvem som er manuellterapeut, og hva slags rolle og funksjon manuellterapeuter har. 

Kap. 6 Kunngjøring og tildeling

Annonsering

Ledige driftshjemler kan nå også annonseres i Muskel&Skjelett og i nettbasert portal som f.eks. manuellterapi.no. 

Økt innflytelse for gjenværende

Nytt fra 1. januar 2017 blir at gjenværende på klinikken skal kunne gi innspill til utlysningsteksten når driftsavtalen knyttes til klinikken. Da kan klinikken bl.a. foreslå hvilken kompetanse som er ønsket. De skal deretter få innsyn i søkerlisten over kandidatene, og representant fra klinikken får anledning til å være tilstede som observatør på intervju av kandidatene. Klinikkens uttalelse i saken skal tillegges vekt når kommunen fatter beslutning om tildeling. 

Kap. 11 Lokalisering og flytting

Dersom terapeut ønsker å flytte praksis, kan kommunen stille vilkår om at den ikke etableres som solopraksis. Denne formuleringen er mindre styrende enn tidligere formulering om at terapeutene kunne pålegges å etablere seg i gruppepraksiser.  

Kap. 15 Fravær 

Fravær knyttet til avtjening av verneplikt, siviltjeneste, reptisjonsøvelse mv godtas nå som fravær. 

Fravær som skyldes alvorlig syke barn godtas uten trekk i driftstilskudd. 

Kap 16 Vikar 

Organisasjonene og KS enige om at NMF, NFF og PFF utarbeider felles mal for vikaravtale som setter tak på hvor mye en utleier kan kreve i husleie/leie for dekning av driftsutgifter. KS vil informere om at slik standardkontrakt eksisterer. 

Kap. 20 Varighet og oppsigelse av individuell avtale 

Etter mønster fra arbeidsmiljøloven er det tatt inn bestemmelse som sikrer terapeuten større rettssikkerhet før en eventuell oppsigelse. Avtaleterapeut skal få forhåndsvarsel og invitasjon til drøftingsmøte før eventuell oppsigelse eller heving av avtalen. 

Kap 21 Opphør uten oppsigelse

Aldersgrensen for å kunne inneha driftsavtalen heves fra 72 til 80 år. 

Kap 23 Tvister og overdragelse og innløsning 

KS, NMF, NFF og PFF oppretter en ny, nøytral nemnd som avgjør tvister om overdragelser og innløsning. Den tidligere tvisteløsningsnemnden, der NFF oppnevnte nemndmedlemmer og administrerte saksbehandlingen, oppheves.

Kap. 1. Generelt

Den nye avtalen gjelder fra nyttår og to år framover, til 31.12.2018.  

Likestilling av organisasjoner
NFFs særstilling i avtalen er opphevet. NMF, PFF og NFF er nå likestilte organisasjoner på alle punkter i avtalen.

Oppjustering av deltidshjemler
KS støtter målet om samsvar mellom driftsavtale og reelt praksisomfang. Det er tatt inn en ny formulering under punkt 1.3 som pålegger kommunen å vurdere omfanget av deltidshjemler ut fra kommunens behov for fysioterapitjenester. Selv om ikke automatisk oppjustering ble oppnådd slik vi krevde, kan deltidsterapeuter og NMFs lokale tillitsvalgte nå vise til den nye avtaleformuleringen når de møter kommunene. Formuleringen må også ses i sammenheng med den forpliktelse som allerede ligger i takstforskriften om at det som hovedregel skal lyses ut fulle hjemler, og i alle fall ikke under 50 prosent.

Kap. 2. Selskapsavtaler

KS krevde at ordningen med selskapsavtaler skulle opphøre allerede fra 1.1.2017. Dette ble støttet av NFF. NMF mente at avvikling av ordningen ikke kunne skje på kort varsel og uten konsekvensutredning. Det ble dermed tatt inn i avtalen at etter 1. januar 2018 vil bare nye individuelle driftsavtaler bli tillatt opprettet. Eksisterende selskapsavtaler vil fremdeles bestå.

Avtalen er ikke til hinder for at terapeuten kan organisere sin virksomhet i ulike selskapsformer, dette er kommunen uvedkommende.

Kap. 5. Orientering, kontaktperson og samarbeidsutvalg

Kontaktperson
Tidligere skulle informasjon fra kommunen gå gjennom NFFs kontaktperson. Som følge av at NFFs særstilling nå er opphevet, kan kontaktperson nå velges blant medlemmer av NMF, PFF eller NFF.

Samarbeidsutvalg
Representanter for de NMF, NFF og PFF skal inviteres til å være med i kommunens samarbeidsutvalg.

Informasjon til publikum
Et nytt punkt som pålegger kommunen å informere befolkningen om hvem som er manuellterapi, og hva slags rolle og funksjon manuellterapeuter har.

Kap. 6 Kunngjøring og tildeling

Annonsering
Ledige driftshjemler kan nå også annonseres i Muskel&Skjelett og i nettbasert portal som f.eks. manuellterapi.no.

Økt innflytelse for gjenværende
Nytt fra 1. januar 2017 blir at gjenværende på klinikken skal kunne gi innspill til utlysningsteksten når driftsavtalen knyttes til klinikken. Da kan klinikken bl.a. foreslå hvilken kompetanse som er ønsket. De skal deretter få innsyn i søkerlisten over kandidatene, og representant fra klinikken får anledning til å være tilstede som observatør på intervju av kandidatene. Klinikkens uttalelse i saken skal tillegges vekt når kommunen fatter beslutning om tildeling.

Kap. 11 Lokalisering og flytting

Dersom terapeut ønsker å flytte praksis, kan kommunen stille vilkår om at den ikke etableres som solopraksis. Denne formuleringen er mindre styrende enn tidligere formulering om at terapeutene kunne pålegges å etablere seg i gruppepraksiser. 

Kap. 15 Fravær

Fravær knyttet til avtjening av verneplikt, siviltjeneste, reptisjonsøvelse mv godtas nå som fravær.

Fravær som skyldes alvorlig syke barn godtas uten trekk i driftstilskudd.

Kap 16 Vikar

Organisasjonene og KS enige om at NMF, NFF og PFF utarbeider felles mal for vikaravtale som setter tak på hvor mye en utleier kan kreve i husleie/leie for dekning av driftsutgifter. KS vil informere om at slik standardkontrakt eksisterer.

Kap. 20 Varighet og oppsigelse av individuell avtale

Etter mønster fra arbeidsmiljøloven er det tatt inn bestemmelse som sikrer terapeuten større rettssikkerhet før en eventuell oppsigelse. Avtaleterapeut skal få forhåndsvarsel og invitasjon til drøftingsmøte før eventuell oppsigelse eller heving av avtalen.

Kap 21 Opphør uten oppsigelse Aldersgrensen for å kunne inneha driftsavtalen heves fra 72 til 80 år.

Kap 23 Tvister og overdragelse og innløsning

KS, NMF, NFF og PFF oppretter en ny, nøytral nemnd som avgjør tvister om overdragelser og innløsning. Den tidligere tvisteløsningsnemnden, der NFF oppnevnte nemndmedlemmer og administrerte saksbehandlingen, oppheves.