Høringssvar til HOD

Dato: 09.02.2017

NMF er i utgangspunktet positiv til direkte tilgang til fysioterapeut.

I et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er Norsk Manuellterapeutforening positiv til å avvikle kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, dersom pasientsikkerheten ved nyordningen blir ivaretatt. NMF er positiv til at oppgaver som i dag utføres av konkrete helsepersonellgrupper med definerte faglige kompetansekrav, utvides til å omfatte andre helsepersonellgrupper. Forutsetningen er at de helsepersonellgruppene som får nye oppgaver, har faglig kompetanse til å fylle oppgavene.

Forsøksordning bør gjennomføres 

NMF mener det på vanlig måte bør gjennomføres et prøveprosjekt der pasienter gis direkte tilgang til fysioterapeuter med adekvat tilleggsutdanning. Implementering i full skala kan skje når det foreligger dokumentasjon på at prøveordningen fungerer slik som forventet, og ny forskrift om kvalitet og funksjon for fysioterapeuter er fastsatt.

Intensjonen med forslaget i høringsnotatet er etter NMFs oppfatning god, men foreløpig utilstrekkelig underbygget. Forslaget bør etter foreningens oppfatning prøves ut som en forsøksordning – noe som også vil være den ordinære fremgangsmåten.

Les NMFs høringssvar her…

et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet er Norsk Manuellterapeutforening positiv til å avvikle kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, dersom pasientsikkerheten ved nyordningen blir ivaretatt. NMF er positiv til at oppgaver som i dag utføres av konkrete helsepersonellgrupper med definerte faglige kompetansekrav, utvides til å omfatte andre helsepersonellgrupper. Forutsetningen er at de helsepersonellgruppene som får nye oppgaver, har faglig kompetanse til å fylle oppgavene.
Forsøksordning bør gjennomføres 
NMF mener det på vanlig måte bør gjennomføres et prøveprosjekt der pasienter gis direkte tilgang til fysioterapeuter med adekvat tilleggsutdanning. Implementering i full skala kan skje når det foreligger dokumentasjon på at prøveordningen fungerer slik som forventet, og ny forskrift om kvalitet og funksjon for fysioterapeuter er fastsatt.
Intensjonen med forslaget i høringsnotatet er etter NMFs oppfatning god, men foreløpig utilstrekkelig underbygget. Forslaget bør etter vår oppfatning prøves ut som en forsøksordning – noe som også vil være den ordinære fremgangsmåten.
Les NMFs høringssvar her…